امروز: یکشنبه 23 مرداد 1401
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

ارزیابی و مکانیابی مدارس مقطع راهنمایی با استفاده از GIS به روش AHP

ارزیابی و مکانیابی مدارس مقطع راهنمایی با استفاده از GIS به روش AHP دسته: سایر رشته ها
بازدید: 97 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1313 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 10

ﭼﮑﯿﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻃﺮح ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد، ﺣﺠﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﮑﺎن ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ آوری، ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﻧﺘﺨﺎ

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : ارزیابی و مکانیابی مدارس مقطع راهنمایی با استفاده از GIS به روش اهواز، مدارس، مکانیابی، تحلیل سلسله مراتبی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر